RM ( Risk Management)- det risk- och skadeförebyggande arbetet:

Få skador utgör en viktig kvalitetsfaktor för den kommunala verksamheten. Men det ger också och inte minst långsiktigt låga kostnader för delägarnas skadefinansiering.
Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF AB, vill stimulera och utveckla det risk- och skadeförebyggande arbetet i våra delägarkommuner. Arbetet bygger på alla delägares medverkan när det gäller att utveckla olika arbetsmetoder och utrustningar.

FSF:s strategi för det förebyggande arbetet:
Behandlad av styrelsen 2009-10-12

 1. Bakgrund
  Sedan starten av FSF AB (1 januari 2008) har det skadeförebyggande arbetet varit ett prioriterat område. En första strategi utarbetades på FSF:s RM-konferens i Uppsala den 25-26 september 2008.
  Engagemanget och förutsättningarna för RM-arbete är olika i större och mindre kommuner, vilket förmodligen hänger samman med de större kommunernas bättre möjligheter till specialiserade tjänster, såsom säkerhetssamordnare på heltid osv. För många finns ett behov av att arbeta mer systematiskt med incident- och skadeförebyggande arbete. Kompetens för detta finns på många håll, medan flera saknar detsamma. Kommunerna och FSF AB har mycket att vinna på att samarbeta.
  Erfarenheten hittills inom bolaget har i stort varit positiv, men vi har svårt att komma vidare. Referensgruppen har varit mycket värdefull, men vi har inte lyckats nå alla våra ägarkommuner. RM-arbetets strategi bör förändras för att nå bästa möjliga resultat.
 2. Från ord till handling
  2.1 Bättre kontakt med mäklarna
  En brist i vårt arbete har konstaterats vara kontakterna med mäklarna. Dessa har ju vanligen ett uppdrag som omfattar någon form av medverkan i säkerhetsarbetet. Visserligen har dessa tjänster kommit i skymundan under senare tid jämfört med upphandlingsarbetet, men FSF AB måste samarbeta med mäklarna för att undvika att kommunerna ska få olika budskap från olika håll.
  2.2 Effektivt systematiskt säkerhetsarbete
  När det gäller inriktningen på själva RM-arbetet så måste detta ha sin utgångspunkt i att det finns ett regelverk som kommunerna har att följa, nämligen Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Denna är dels en säkerhetsföreskrift enligt FSF:s villkor, dels är dess innebörd att ett systematiskt säkerhetsarbete skall bedrivas. FSF AB har alltså inte i uppgift att tala om att ett arbete skall bedrivas, utan hur vi anser att det skall bedrivas för att vara effektivt ur vår synvinkel, nämligen att framför allt bränder skall undvikas.
  2.3 RM-arbete i projektform
  Förutom ett utvecklat samarbete/samordning med mäklarna, bör FSF AB arbeta mer projektbetonat. T.ex. kan arbetet inriktas på brandsäkerhet i skolor. FSF AB kan driva frågan med riktad information och rekommendationer på åtgärder. Projektet följs upp för att säkerställa resultat.
 3. FSF:s uppgifter på kort sikt
  a) Det mest aktuella, som bör sättas i verket på kort sikt, är brandförebyggande åtgärder i skolor. FSF bör sammanställa en lista med rekommenderade åtgärder, att skickas ut till kommunerna.
  b) Sammanträffande med mäklare för att få en bild av omfattningen av deras uppdrag inom riskhantering och deras förväntningar på RM-arbetet i FSF. Förutsättningarna för samarbete inom RM mm bör även diskuteras.
  c) Enkätundersökning har gjorts bland ägarna, med frågor om hur varje kommun arbetar med de skadeförebyggande frågorna. Utifrån den undersökningen har framkommit önskemål om att FSF AB bör ta fram ett incident- och skaderapporteringssystem. Dessutom önskas en mall för riskanalys, anpassad för de små kommunernas förhållanden. Avgörande i detta arbete är referensgruppens och mäklarnas uppfattning. Finns det redan modeller och system för incident- och skaderapportering och riskanalyser? Det är av stor vikt att så snart möjligt träffa referensgruppen och mäklarna för diskussion kring detta. Därefter ta beslut om vad som bör prioriteras, dvs. om några nya system behövs eller om det redan finns något befintligt, som är användbart för delägarna.
  d) Göra de goda exemplen allmänt tillgängliga, t.ex. på hemsidan.
 4. FSF:s uppgifter på lång sikt
  a) FSF AB ska fortsätta anordna och sprida de goda exemplen genom regionala tema-konferenser i olika ämnen inom RM-området.
  b) FSF AB ska inom en treårsperiod erbjuda ett självfinansierat riskhanteringsstöd (en riskmanager) till alla delägare.
  c) FSF AB bör ställa krav på samtliga delägare när det gäller organisation och resurser till respektive kommuns RM-arbete. En kravspecifikation bör tas fram.
 5. FSF:s referensgrupp
  Inom FSF AB har en referensgrupp för RM-arbetet utsetts, bestående av
  Veikko Koskelainen, Smedjebacken, Chris-Tina Eriksson, Älvdalen, Bho Eklund, Valdemarsvik,Kenneth Johansson, Skinnskatteberg, samt Hans Andersson, Askersund.
  Det är oerhört viktigt att denna grupp, som utsetts av delägarna att företräda dem, är en del av FSF:s utveckling inom RM-området, och att de deltar vid framtagande av nya system och rapporter. Utskick och skrivelser skall checkas av med referensgruppen.
 6. Rekommendationer till delägarna
  a) Kommunernas säkerhetsorganisation/-arbete är en kommunledningsfråga. Kommunledningarna måste öka sin kunskap och sitt engagemang inom området.
  b) Att medverka aktivt i FSF:s RM-arbete genom att rapportera till FSF hur kommunen arbetar med det skadeförebyggande arbetet. Speciellt viktigt är det att rapportera om de lärdomar kommunen fått efter att skada har uppstått. För FSF AB är den informationen viktig att förmedla till återförsäkrarna.
  c) Att informera personal inom kommunen om FSF:s verksamhet och vikten av skadeförebyggande arbete. Det är viktigt att påverka attityder och inställning till risker och skador. Alla kan medverka till att förebygga skador och risker i verksamheten.
 7. Uppföljning, utvärdering
  RM-strategin kommer löpande att följas upp och utvärderas av FSF AB, av styrelsen och referensgruppen.
  Ingen bestraffning skall ske vid passivitet med det skadeförebyggande arbetet – snarare belöning vid aktivitet, t.ex. återbäring.

FSF rekommenderar: Gör det enkla först!

Frågor? Hör gärna av dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande