Beslutad av bolagsstämma 2011-10-27

Bolagsordning för Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag

 § 1 Firma
Bolagets firma är Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag.

§ 2  Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Skinnskatteberg.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Bolagets syfte är att, med iakttagande av den kommunala kompetensen i kommunallagen (1991:200), genom gott skadeförebyggande arbete i kombination med samlad återförsäkringsstyrka på återförsäkringsmarknaden, uppnå fördelaktiga försäkringslösningar för sina aktieägare.

Bolaget syftar vidare till att tillföra aktieägarna ökad kompetens inom försäkringsområdet och vara en resurs inom försäkringsfrågor och skadeförebyggande arbete.

Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de associationer såsom kommunala bolag, som helt eller till minst 50 % ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för stiftelser, vars styrelser ägarna helt eller till minst 50 % utses av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår som ägare.

Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela direkt och indirekt försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper:

 • Direkt och Indirekt försäkring
 • Grupp e Försäkring mot brand och annan skada på egendom
 • Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet
 • Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada
 • Försäkringsklass 18 Assistans
 • Grupp a Olycksfalls- och sjukförsäkring

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning (yttra sig)
Bolaget skall bereda aktieägarnas kommunfullmäktigeförsamlingar möjlighet att ta ställning till frågor, dvs. har rätt att yttra sig, innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Akties kvotvärde
Bolaget skall ha minst 45 000 aktier och max 180 000 aktier. Varje aktieägande kommun skall ha en röst.

 § 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter. Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av bolagsstämman för tiden från ordinarie bolagsstämma och för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Minst en ledamot skall vara försäkringssakkunnig.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till.

§ 8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie bolagsstämma en auktoriserad revisor, för tiden t o m nästa ordinarie bolagsstämma.

Vid bolagsstämman väljs två lekmannarevisorer, en ordinarie och en

suppleant, för tiden t o m nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagets lekmannarevisorer förutsättes biträdas av bolagets auktoriserade revisor.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 10 Tid och plats för stämman
Ordinarie stämma skall hållas i någon av ägarkommunerna. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till och underlag inför bolagsstämman skall sändas med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara ordförande på bolagsstämman till dess stämmoordförande valts.

§ 13 Bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två protokolljusterare
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b. intern resultatfördelning
  c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter
 9. Anmälan av kommunfullmäktiges föreslagna ledamöter till styrelsen
 10. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter
 12. Val av styrelse och försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
 14. Val av revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och suppleant för lekmannarevisor
 15. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en är sammankallande
 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen,bolagsordningen eller aktieägaravtalet
 17. Kallelse till extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämma kan bl.a. avse behandling av principerna för bolagets premiesättning.

§ 14 Röstetal
Vid bolagsstämman representerar varje aktieägare en röst.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 16 Vinst
Bolagets årsvinst står, om inte annat följer av lag eller med stöd därav, utfärdad föreskrift till bolagsstämmans förfogande.

§ 17 Hembud
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av den i anmälan angivna köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Kan parterna inte komma överens om lösenbeloppet skall detta bestämmas i den ordning som följer av lagen (1999:116) om skiljemän, varvid frågan skall prövas av tre skiljemän. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt och kommunfullmäktige-ledamots närvaro- och yttranderätt vid bolagsstämma
Respektive aktieägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. Ledamöter från respektive aktieägares kommunfullmäktige har rätt att närvara och yttra sig vid bolagsstämma.

§ 19 Ändring av bolagsordning
Ändring av bolagsordning skall beslutas av bolagsstämma. Därvid skall bestämmelserna i 7 kap. 42 § ABL (samt 7 kap. §§ 43-45 ABL) tillämpas vad avser krav på beslutsmajoritet. Föreligger mer än redaktionella ändringar av bolagsordningens bestämmelser skall förslaget till bolagsordning föreläggas och godkännas av respektive aktieägares kommunfullmäktige eller motsvarande, varefter bolagsstämman fattar beslut om att anta bolagsordningen. Förslag till sådan ändring skall tillkännages till aktieägarna senast två månader före bolagsstämman.

 

Frågor? Hör gärna av dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande