Årsstämma 2018

Förenade Småkommuners Försäkringsaktiebolag, FSF AB, kommer i år att samordna vår stämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Det ger er delägarkommuner som även har blivit delägare i KSFAB att under samma dag delta i stämmorna för både ert nya captivebolag och det gamla som är under avveckling.

Årsstämman kommer därför att hållas torsdagen den 17 maj 2018, för vår del efter lunch. Vi kommer att hålla till i Malmö, Börshuset (mittemot centralstationen).

Kallelse med sedvanliga handlingar kommer i enlighet med stadgarna att skickas ut mellan 4 och 2 veckor innan stämman, men boka datumet redan nu.

Varmt välkomna!

 

Uwe Weigel                                                                 Bertil Lindström

Ordförande                                                                  VD

 

 

Avveckling av FSF AB

Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Det innebär att från och med årsskiftet bedriver inte FSF AB någon annan verksamhet än att avveckla gamla skador. Detta beräknas pågå till åtminstone en stor del in på år 2019. Bolaget tar inte några nya försäkringar utan hänvisar presumtiva delägare/kunder till Kommunassurans Syd AB, hemsida www.ksfab.se

 

Bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2016

Kallelse till FSF AB:s extra stämma onsdagen den 5 oktober 2016 kl 10.00

 

Plats:      Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan:   Senast 2016-09-26  Till e-post hanna.andren@marsh.com

Vid anmälan ange deltagarnas namn samt vem som är ombud för kommunen. Ange eventuella kostrestriktioner avseende lunchen.

 

Hålltider:

10:00          Samling med kaffe/smörgås

10:30          Presentation av utredningen med förslag till övergång till Kommunass Syd och avveckling av FSF AB

Presentation av Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Mats Ekbäck VD

11:30          Information från Anders Sjödin, VD för SABO Försäkring

12:00          LUNCH

13:00          Ev fortsättning från förmiddagen

Extra stämma med följande punkter:
Dagordning för stämman

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut angående fortsatt verksamhet eller avveckling av FSF AB
 8. Stämman avslutas.

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB

 

Bolagsstämma 2016 – Program

FSF AB:s bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl 10.00
Plats:      Ombergs Golf Resort, Stora Lund, Ödeshög

Hålltider:
10:00          Samling med kaffe/smörgås
10:30          Bolagets 8 verksamhetsår, nuläget och framtiden
– Information om bolagets kapitalbehov
-Skadeförebyggande arbete
12:30          Lunch
13:30          Bolagsstämma enligt bifogad dagordning
13:45          Ev fortsättning från förmiddagen
14:30          Kaffe och avslutning

Dagordning för bolagsstämman

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser Bilagor: Årsredovisning 2015, Revisionsberättelse KPMG, Redogörelse lekmannarevisor
 8. Beslut om: a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) intern resultatfördelning c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor
 10. Anmälan av kommunfullmäktiges föreslagna ledamöter till styrelsen
 11. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter
 13. Val av styrelse och försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 14. Val av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen
 15. Val av revisor och lekmannarevisor
 16. Val av valberedning
 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet
 18. Eventuell kallelse till extra bolagsstämma
 19. Stämman avslutas

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB

Ny hemsida

Nu har vi gjort en stor uppdatering på vår hemsida, detta för att det ska bli lättare för er att hitta och få den hjälp ni behöver.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har några frågor om detta.

Ökad brandrisk

Försäkringstagare i Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF).
Med bakgrund av den uppkomna situationen med ett ökat antal nyanlända till Sverige och den därtill konstaterade ökade riskbilden för anlagd brand meddelar FSF följande.
FSF bedömer riskbilden som starkt förhöjd utan förebyggande insatser från kommunen/försäkringstagaren. I de fall kommunen tillhandahåller byggnad för flyktingmottagning måste den bevakas eller ronderas. Detta är särskilt viktigt i perioden innan den är bebodd.
Om inte bevakning eller rondering sker av sådan byggnad kan FSF komma att avslå eller minska försäkringsersättningen under brandmomentet.
Detta gäller tills vidare.

Bolagsstämma 2015

Bolagsstämma hölls den 5 maj 2015 på Steningeviks konferens i Sigtuna.

VD Catarina Willman slutar sin anställning den 31 maj 2015. Vi tackar för insatser i bolaget under de tre senaste åren och önskar lycka till.

Från den 1 juni 2015 är Bertil Lindström ny VD. Bertil var tidigare styrelsens ordförande i FSF AB och ekonomichef och kommunchef i Valdemarsviks kommun.

Ny styrelse valdes enligt följande:

 • Uwe Weigel, Vansbro, ordförande
 • Inga-Lil Tegelberg, Älvkarleby, vice ordförande
 • Henrik Hendeby, Ödeshög, ledamot
 • Björn Mårtensson, Ovanåker, ledamot
 • Pia Jakobsson Hansson, Essunga, ledamot
 • Pernilla Danielsson, Skinnskatteberg, ledamot
 • Karl-Ove Andersson, ledamot och sakkunning

Tidigare ordförande Bertil Lindström, Valdemarsvik och ledamot Håkan Englund, Ovanåker tackades för sin tid i styrelsen.

Förberedelse av kallelse till bolagstämma 2015

Bolagstämma för delägare i FSF AB hålls 2015-05-06 i närheten av Stockholm/Arlanda.

Definitiv tid och plats kommer att meddelas i samband med kallelsen.