Kallelse till FSF AB:s årsstämma tisdagen den
den 20 juni 2017 kl 10.30

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan:Senast 2017-06-12 Till e-post hanna.andren@marsh.com Vid anmälan ange deltagarnas namn samt vem som är ombud för kommunen. Ange eventuella kostrestriktioner avseende lunchen.

Hålltider:
10:30 Samling med kaffe/smörgås
11:00 Information om Kommunassurans Syd och processen för avveckling av FSF AB
12:30 Lunch
13:30 Bolagsstämma enligt bifogad dagordning
14:30 Kaffe och avslutning

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB

Dagordning för bolagsstämman
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två protokolljusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser
Bilagor: Årsredovisning 2016, Revisionsberättelse KPMG, Redogörelse lekmannarevisor
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultat- och balansräkning
b) intern resultatfördelning
c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor
10. Anmälan av kommunfullmäktiges föreslagna ledamöter till styrelsen
11. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
13. Val av styrelse och försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
14. Val av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen
15. Val av revisor och lekmannarevisor
16. Val av valberedning
17. Beslut angående avveckling av FSF AB, återbetalning av aktieägartillskott samt generell premieåterbäring
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet
19. Stämman avslutas