Extra bolagsstämma 2016

Kallelse till FSF AB:s extra stämma onsdagen den 5 oktober 2016 kl 10.00

 

Plats:      Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan:   Senast 2016-09-26  Till e-post hanna.andren@marsh.com

Vid anmälan ange deltagarnas namn samt vem som är ombud för kommunen. Ange eventuella kostrestriktioner avseende lunchen.

 

Hålltider:

10:00          Samling med kaffe/smörgås

10:30          Presentation av utredningen med förslag till övergång till Kommunass Syd och avveckling av FSF AB

Presentation av Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Mats Ekbäck VD

11:30          Information från Anders Sjödin, VD för SABO Försäkring

12:00          LUNCH

13:00          Ev fortsättning från förmiddagen

Extra stämma med följande punkter:
Dagordning för stämman

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  3. Val av två protokolljusterare
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut angående fortsatt verksamhet eller avveckling av FSF AB
  8. Stämman avslutas.

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB