Bolagsstämma 2016 – Program

FSF AB:s bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl 10.00
Plats:      Ombergs Golf Resort, Stora Lund, Ödeshög

Hålltider:
10:00          Samling med kaffe/smörgås
10:30          Bolagets 8 verksamhetsår, nuläget och framtiden
– Information om bolagets kapitalbehov
-Skadeförebyggande arbete
12:30          Lunch
13:30          Bolagsstämma enligt bifogad dagordning
13:45          Ev fortsättning från förmiddagen
14:30          Kaffe och avslutning

Dagordning för bolagsstämman

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser Bilagor: Årsredovisning 2015, Revisionsberättelse KPMG, Redogörelse lekmannarevisor
 8. Beslut om: a) fastställelse av resultat- och balansräkning b) intern resultatfördelning c) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer och lekmannarevisor
 10. Anmälan av kommunfullmäktiges föreslagna ledamöter till styrelsen
 11. Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter
 13. Val av styrelse och försäkringssakkunnig ledamot i styrelsen
 14. Val av ordföranden och vice ordföranden i styrelsen
 15. Val av revisor och lekmannarevisor
 16. Val av valberedning
 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt försäkringsrörelselagen, bolagsordningen eller aktieägaravtalet
 18. Eventuell kallelse till extra bolagsstämma
 19. Stämman avslutas

Välkomna!

Uwe Weigel
Ordförande FSF AB